Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy:

I Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Normo Med. sp. Partnerska, 20-066 Lublin, ul. Spokojna 17/4,
Tel.
+48 666 140 522; (81) 479 80 39, Email: normomed@wp.pl

Copyright © 06-10-2020 KJ

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Normo-Med, w tym przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres/telefon/email:

Tel. +48 666 140 522; (81) 479 80 39

Email: normomed@wp.pl

Strona startowa

Normo Med

INFORMACJA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

II Dane osobowe pacjenta przetwarzamy w następujących celach

zawarcia i wykonania umowy, o ile korzystają Państwo z prywatnej opieki medycznej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Normo Med związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO); w zależności od świadczeń medycznych, z których pacjent  korzysta przetwarzamy dane osobowe m.in. w celu:

udzielania świadczeń zdrowotnych;

b. prowadzenia dokumentacji medycznej;

c. udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez niego;

d. weryfikacji tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji jego dotyczących;

rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Normo Med (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), tj. m.in. w celu:

umawiania i odwoływania wizyt w naszej jednostce;

prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Normo Med i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami;

prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

prowadzenia rachunkowości oraz realizacji ciążących na Normo Med obowiązków podatkowych (np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych pacjenta)

4.  W przypadku udzielenia przez pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

IV Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Normo-Med w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,

2. dostawcom usług zaopatrujących Normo-Med w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Normo-Med  w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

osobom upoważnionym przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta.

V Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

VII Okres przechowywania danych osobowych

 

Jeżeli pacjentowi utworzono dokumentację medyczną, to dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186) tj.  co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzane dane w tym celu przechowywane są przez okres do przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Normo Med, 20-066 Lublin, ul. Spokojna 17/4; rejestracja oraz informacja telefoniczna; e-mail: normomed@wp.pl
gsm: +48 666 140 522 (w godz.: 9:00 - 19:00); (81) 479 80 39 (pn - pt w godz.: 12:00 - 17:00)