Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO informujemy:

I Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Normo Med. sp. Partnerska,

20-066 Lublin, ul. Spokojna 17/4,

Tel. +48 666 140 522; (81) 479 80 39

Email: normomed@wp.pl

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Normo-Med, w tym przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres/telefon/email:

Tel. +48 666 140 522; (81) 479 80 39

Email: normomed@wp.pl

II Dane osobowe pacjenta przetwarzamy w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy, o ile korzystają Państwo z prywatnej opieki medycznej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Normo Med związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wykonywaniem działalności leczniczej (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO); w zależności od świadczeń medycznych, z których pacjent  korzysta przetwarzamy dane osobowe m.in. w celu:

udzielania świadczeń zdrowotnych;

b. prowadzenia dokumentacji medycznej;

c. udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez niego;

d. weryfikacji tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, udostępnieniem dokumentacji medycznej bądź udzieleniem informacji jego dotyczących;

rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z tytułu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Normo Med (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), tj. m.in. w celu:

umawiania i odwoływania wizyt w naszej jednostce;

prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Normo Med i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami;

prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;

prowadzenia rachunkowości oraz realizacji ciążących na Normo Med obowiązków podatkowych (np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych pacjenta)

4. W przypadku udzielenia przez pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Normo-Med w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,

2. dostawcom usług zaopatrujących Normo-Med w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Normo-Med  w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

osobom upoważnionym przez pacjentów w ramach realizacji praw pacjenta.

IV Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

V Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli pacjentowi utworzono dokumentację medyczną, to dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186) tj.  co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzane dane w tym celu przechowywane są przez okres do przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VI Prawa przysługujące pacjentom, których dane osobowe są przetwarzane przez Normo-Med

W związku z przetwarzaniem przez Normo-Med. danych osobowych pacjentów przysługuje im prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych,

żądania od Administratora ich sprostowania,

żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych do innego administratora danych,

Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

VII Informacja o obowiązku zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Normo-Med

Korzystanie z usług przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Normo-Med. jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty i udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych Normo-Med posiada obowiązek prawny przetwarzania danych pacjentów, brak podania wymaganych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na rzecz pacjenta.

Jeżeli pacjent podaje  swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty lub nie będzie miał możliwości odwołania jej drogą telefoniczną.

Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie pacjent ma prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili.

X Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

RODO   -   INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW