Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

VIII Prawa przysługujące pacjentom, których dane osobowe są przetwarzane przez Normo-Med

 

W związku z przetwarzaniem przez Normo-Med. danych osobowych pacjentów przysługuje im prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych,

żądania od Administratora ich sprostowania,

żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych do innego administratora danych,

 

Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

IX Informacja o obowiązku zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Normo-Med

Korzystanie z usług przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Normo-Med. jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty i udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Ze względów rachunkowych czy podatkowych Normo-Med posiada obowiązek prawny przetwarzania danych pacjentów, brak podania wymaganych danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na rzecz pacjenta.

Jeżeli pacjent podaje  swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty lub nie będzie miał możliwości odwołania jej drogą telefoniczną.

Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora i jednocześnie pacjent ma prawo do odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili.

 

X Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Powrót do poprzedniej strony    

 

 

Copyright © 06-10-2020 KJ

Normo Med